1. Tumačenje zahteva standarda


Obuke se izvode u skladu sa zahtevima primaoca usluge i mogu da traju jedan do dva dana. Polaznici dobijaju jasno tumačenje svakog zahteva standarda na primerima iz prakse, korišćenjem razumljivih termina.


2. Obuka za interne proveravače


Ova obuka obuhvata tumačenje odgovarajućeg standarda, za čiju proveru se osposobljavaju polaznici, i obuku za pravila provere prema zahtevima Uputstva za proveravanje sistema menadžmenta – ISO 19011. Traje dva dana. Na kraju obuke polaznici polažu test i ako polože dobijaju diplomu internog proveravača.