Konsultantske usluge

 

Standard

Opis

HACCP - Codex Alimentarius Code /RCP 1-1969, rev. 4- 2003

Opšti principi higijene namirnica i analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke, HACCP sistem i smernice za njegovu primenu

Manje zahtevan sistem namenjen manjim organizacijama i organizacijama koje nemaju razvijen sistem upravljanja. Zahteva 5 do 20 radnih dana tima iz organizacije sa konsultantom u periodu od 3 do 9 meseci.

 

ISO 22000:2005

Sistemi upravljanja bezbednošću hrane

Zahtevan sistem koji podrazumeva punu usaglašenost sa zakonskim zahtevima, namenjen složenijim organizacijama koje imaju stručne kadrove i liderske ambicije. Zahteva 10 do 20 radnih dana tima iz organizacije sa konsultantom u periodu od 3 do 12 meseci.

ISO 9001:2015

 

Sistemi upravljanja kvalitetom

Bazičan sistem za upravljanje kvalitetom u bilo kojoj vrsti organizacije. Zahteva 8 do 15 radnih dana tima iz organizacije sa konsultantom u periodu od 3 do 12 meseci.

ISO 22005:2007

Sledljivost u lancu proizvodnje hrane i hrane za životinje

Sistem obezbeđenja pune sledljivosti serija ulaznih komponenti, poluprozvoda i krajnjih proizvoda od isporučilaca do kupaca kroz dokumentaciju.

Podržava sisteme upravljanja kvalitetom i bezbednošću proizvoda i može se zasebno sertifikovati. Zahteva 3 do 5 radnih dana tima iz organizacije sa konsultantom.

FSSC 22000

Sistemi upravljanja bezbednošću hrane

Zahtevan sistem baziran na zahtevima standarda ISO 22000 i ISO TS 22002, namenjen složenijim organizacijama koje imaju visoko stručne kadrove i liderske ambicije.

Priznat je od strane GFSI - Organizacije koja objedinjuje sertifikacione šeme koje priznaju beliki lanci maloprodaja. Zahteva 12 do 20 radnih dana tima iz organizacije sa konsultantom u periodu od 3 do 12 meseci.

IFS

 

Međunarodni standard za hranu

Zahtevan standard usmeren na sertifikaciju proizvoda (prozvodnih linija) u organizacijama koje proizvode robu pod robnim markama velikih trgovinskih lanaca.

Priznat je od strane GFSI - organizacije koja objedinjuje sertikacione šeme koje priznaju veliki lanci maloprodaja. Zahteva 10 do 20 radnih dana tima iz organizacije sa konsultantom u periodu od 3 do 12 meseci.

BRC

 

Globalni standard za bezbednost hrane

Zahtevan standard usmeren na sertifikaciju proizvoda (proizvodnih linija)u organizacijama koje proizvose robu pod robnim markama velikih trgovinskih lanaca.

Priznat je od strane GFSI - organizacije koja objedinjuje sertikacione šeme koje priznaju veliki lanci maloprodaja. Zahteva 10 do 20 radnih dana tima iz organizacije sa konsultantom u periodu od 3 do 12 meseci.

Global GAP

 

Integrisano upravljanje na farmi

Grupa standarda namenjena poljoprivrednim proizvođačima koji imaju izvozne ambicije i planove za snabdevanje velikih trgovinskih lanaca.

Standardi imajurazrađene kriterijume za pojedine vrste proizvodnje (biljna proizvodnja, stočartstvo, akvakultura, sadni materijal , hrana za životinje)

Priznat je od strane GFSI - organizacije koja objedinjuje sertikacione šeme koje priznaju veliki lanci maloprodaja. Zahteva 12 do 20 radnih dana tima iz organizacije sa konsultantom u periodu od 3 do 12 meseci.

 

Integrisani sistem upravljanja

Pun sistem upravljanja kvalitetom i bezbednošću hrane namenjen složenijim organizacijama koje imaju visoko stručne kadrove i liderske ambicije. Zahteva 12 do 30 radnih dana tima iz organizacije sa konsultantom u periodu od 3 do 12 meseci.

 

Realizacija konsultantske usluge

Konsultantska usluga podrazumeva osposobljavanje organizacije za punu primenu sistema upravljanja, koji onda može biti sertifikovan od strane nezavisne sertifikacione kuće i sastoji se od sledećih еlemenata:

  • Snimak stanja objekata i opreme sa izveštajem
  • Obuka rukovodilaca za zahteve sistema
  • Pomoć pri izradi analize opasnosti u saradnji sa timom iz organizacije
  • Pomoć pri izradi dokumentacije na bazi raspoloćibih modela
  • Obuka internih proverivača
  • Dve interne provere sa izveštajima
  • Završne konsultacije nakon prve faze sertikacionog audita