Konsultantske usluge

 

Standard

Opis

HACCP - Codex Alimentarius Code /RCP 1-1969, rev. 2020

Opšti principi higijene namirnica i analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke, HACCP sistem i smernice za njegovu primenu

Manje zahtevan sistem namenjen manjim organizacijama i organizacijama koje nemaju razvijen sistem upravljanja. Zahteva 3 do 15 radnih dana tima iz organizacije sa konsultantom u periodu od 3 do 9 meseci.

 

ISO 22000:2018

Sistemi upravljanja bezbednošću hrane

Zahtevan sistem koji podrazumeva punu usaglašenost sa zakonskim zahtevima, namenjen složenijim organizacijama koje imaju stručne kadrove i liderske ambicije. Zahteva 8 do 20 radnih dana tima iz organizacije sa konsultantom u periodu od 3 do 12 meseci.

ISO 9001:2015

 

Sistemi upravljanja kvalitetom

Bazičan sistem za upravljanje kvalitetom u bilo kojoj vrsti organizacije. Zahteva 8 do 15 radnih dana tima iz organizacije sa konsultantom u periodu od 3 do 12 meseci.

ISO 22005:2007

Sledljivost u lancu proizvodnje hrane i hrane za životinje

Sistem obezbeđenja pune sledljivosti serija ulaznih komponenti, poluprozvoda i krajnjih proizvoda od isporučilaca do kupaca kroz dokumentaciju.

Podržava sisteme upravljanja kvalitetom i bezbednošću proizvoda i može se zasebno sertifikovati. Zahteva 3 do 5 radnih dana tima iz organizacije sa konsultantom.

FSSC 22000

Sistemi upravljanja bezbednošću hrane

Zahtevan sistem baziran na zahtevima standarda ISO 22000, ISO TS 22000 serijom tehničkih specifikacija i zahtevima sertifikacione šeme FSSC 22000, namenjen složenijim organizacijama koje imaju visoko stručne kadrove i liderske ambicije.

Priznat je od strane GFSI - Organizacije koja objedinjuje sertifikacione šeme koje priznaju beliki lanci maloprodaja. Zahteva 8 do 20 radnih dana tima iz organizacije sa konsultantom u periodu od 3 do 12 meseci.

IFS food

 

Međunarodni standard za hranu

Zahtevan standard usmeren na sertifikaciju proizvoda (prozvodnih linija) u organizacijama koje proizvode robu pod robnim markama velikih trgovinskih lanaca.

Priznat je od strane GFSI - organizacije koja objedinjuje sertikacione šeme koje priznaju veliki lanci maloprodaja. Zahteva 8 do 20 radnih dana tima iz organizacije sa konsultantom u periodu od 3 do 12 meseci.

BRC food safety

 

Globalni standard za bezbednost hrane

Zahtevan standard usmeren na sertifikaciju proizvoda (proizvodnih linija)u organizacijama koje proizvose robu pod robnim markama velikih trgovinskih lanaca.

Priznat je od strane GFSI - organizacije koja objedinjuje sertikacione šeme koje priznaju veliki lanci maloprodaja. Zahteva 8 do 20 radnih dana tima iz organizacije sa konsultantom u periodu od 3 do 12 meseci.

Global GAP

 

Integrisano upravljanje na farmi

Grupa standarda namenjena poljoprivrednim proizvođačima koji imaju izvozne ambicije i planove za snabdevanje velikih trgovinskih lanaca.

Standardi imajurazrađene kriterijume za pojedine vrste proizvodnje (biljna proizvodnja, stočartstvo, akvakultura, sadni materijal , hrana za životinje)

Priznat je od strane GFSI - organizacije koja objedinjuje sertikacione šeme koje priznaju veliki lanci maloprodaja. Zahteva 8 do 20 radnih dana tima iz organizacije sa konsultantom u periodu od 3 do 12 meseci.

 

Integrisani sistem upravljanja

Pun sistem upravljanja kvalitetom i bezbednošću hrane namenjen složenijim organizacijama koje imaju visoko stručne kadrove i liderske ambicije. Zahteva 12 do 30 radnih dana tima iz organizacije sa konsultantom u periodu od 3 do 12 meseci.

 

Realizacija konsultantske usluge

Konsultantska usluga podrazumeva osposobljavanje organizacije za punu primenu sistema upravljanja, koji onda može biti sertifikovan od strane nezavisne sertifikacione kuće i sastoji se od sledećih еlemenata:

  • Snimak stanja objekata i opreme sa izveštajem
  • Obuka rukovodilaca za zahteve sistema
  • Izrada analize opasnosti u saradnji sa timom iz organizacije
  • Izrada dokumentacije u saradnji sa timom iz organizacije
  • Obuka internih proverivača
  • Interne provere sa izveštajima
  • Završne konsultacije nakon prve faze sertikacionog audita